Hoe kunt u zich aanmelden?

  • U belt het praktijknummer: 06- 30337727 of u meldt zich aan via de website.

  • Er wordt een afspraak met u gemaakt.

  • Bij het eerste bezoek neemt u het verzekeringsbewijs en een geldig identiteitsbewijs mee.

  • In sommige gevallen is ook een verwijsbrief nodig om rechtstreeks bij uw verzekering te kunnen declareren. U wordt hierover bij aanmelding door ons verder geïnformeerd.

  • De klacht wordt geïnventariseerd door middel van een intake, anamnese, observatie en(/of) onderzoek.

  • Na het onderzoek wordt er een diagnose en behandelplan opgesteld.

  • Er wordt besproken hoe de behandeling gaat verlopen.

  • Na afsluiting van de behandeling volgt rapportage aan de verwijzer.

Goed om te weten!

IDENTIFICATIEPLICHT

Als je medische zorg ontvangt, zoals ook in onze logopediepraktijk, moet je een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen. Zorgverleners controleren daarmee of jij degene bent die bij het Burgerservicenummer (BSN) hoort.

De overheid wil met de legitimatieplicht in de zorg fraude tegengaan.

De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. Wij willen je dan ook vragen om bij de eerste afspraak ervoor te zorgen dat je een geldig legitimatiebewijs bij je hebt.

Verdere informatie kun je ook terugvinden op de website van de Rijksoverheid.

PRIVACYBELEID

(op basis van de AVG, voortvloeiend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679)

Logopediepraktijk De Meern gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Logopediepraktijk De Meern deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Logopediepraktijk Vianen bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Logopediepraktijk De meern houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Logopediepraktijk De Meern vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens. Logopediepraktijk De Meern informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Logopediepraktijk De Meern informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Logopediepraktijk De Meern informeert patiënten indien Logopediepraktijk De Meern bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

Klik hier voor het privacyreglement van de praktijk.

KLACHTENREGELING

Wij hopen natuurlijk dat onze logopedische hulp aan uw wensen voldoet. Heeft u klachten over het logopedisch onderzoek en/of de logopedische therapie dan zouden wij het op prijs stellen dat u dat eerst met de behandelend logopedist bespreekt. Als de logopedist niet weet dat u ontevreden bent, kan zij de klacht niet oplossen. Ook kunt u zich richten tot de praktijkhouder, Renée Geers.

Komt u er samen niet uit, dan kunt u met de klacht terecht bij het Klachtenloket Paramedici.

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de wet Wkkgz. De klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden. Logopediepraktijk Vianen volgt deze klachtenregeling.

In onze wachtkamers kunt u informatie over de klachtenregeling vinden en meenemen. U kunt deze ook online bekijken en hier downloaden.

MELDCODE kindermishandeling en huiselijk geweld

Als zorgverlener kunnen wij in onze praktijk te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dat brengt extra zorg met zich mee. Hiervoor werd door de overheid de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling ontwikkeld. Sinds 2013 zijn beroepskrachten, waaronder logopedisten bij wet verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld. Een meldcode beschrijft in 5 stappen wat bijvoorbeeld een huisarts, leerkracht, verpleegkundige, begeleider in de kinderopvang of hulpverlener moet doen bij vermoedens van geweld. De NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) heeft een eigen meldcode opgesteld. Logopediepraktijk De Meern hanteert de meldcode van de NVLF.

WET OP GENEESKUNDIGE BEHANDELOVEREENKOMST

In deze wet (WBGO) zijn de rechten en plichten van de cliënt en de hulpverlener vastgelegd die voortvloeien uit de overeenkomst tot een geneeskundige behandeling. De wet is van toepassing op alle handelingen op het gebied van de geneeskunst, dat wil zeggen alle verrichtingen, inclusief onderzoek en advies, die rechtstreeks betrekking hebben op een persoon en tot doel hebben zijn gezondheid te verbeteren of te bewaken. Deze wet heeft dus ook betrekking op de relatie die de logopedist heeft met de cliënt.

De wet stelt aan de logopedist een aantal verplichtingen. De belangrijkste zijn:

Informatieplicht:
De logopedist verstrekt informatie die de cliënt nodig heeft om zelf op een verantwoorde manier beslissingen te kunnen nemen over zijn gezondheid. Deze informatie is afgestemd op (het niveau van) de cliënt.

Toestemmingsvereiste:
Voor iedere geneeskundige behandeling is de toestemming van de cliënt vereist. De cliënt kan deze toestemming alleen geven als hij goed geïnformeerd is (zie informatieplicht).

Dossierplicht:
De logopedist is verplicht een dossier bij te houden met daarin gegevens over de cliënt zoals de gezondheid van de cliënt, de uitgevoerde verrichtingen en relevante overige gegevens.

Bewaarplicht:
Het dossier moet 15 jaar worden bewaard, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de gegevens zijn vervaardigd of zoveel langer als noodzakelijk (bijvoorbeeld bij chronische ziekten).

Vernietiging:
De logopedist is verplicht het dossier te vernietigen, binnen 3 maanden na het verzoek van de cliënt en na 15 jaar, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de gegevens zijn vervaardigd.

Geheimhoudingsplicht:
Aan verzoeken voor inlichtingen over, inzage of kopie van gegevens aan anderen dan de cliënt, kan alleen worden voldaan als daartoe uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de cliënt is verkregen. Daarnaast heeft de cliënt een aantal rechten waar de logopedist rekening mee moet houden, namelijk het recht op inzage in zijn medisch dossier en privacybescherming bij overdracht van gegevens. Volgens de WGBO heeft de cliënt zelf ook een informatie- en medewerkingsplicht.

KOSTEN

Individuele logopedische behandeling wordt, mits er een verwijzing van een huisarts, tandarts of specialist is, volledig vergoed door de ziektekostenverzekering. Wij kunnen bij de meeste verzekeringen direct declareren, waardoor u geen rekeningen zult ontvangen. Bij de verzekeringen die deze mogelijkheid niet bieden, sturen wij u de rekening toe en verzoeken wij u om deze rekening in eerste instantie zelf aan ons te betalen en daarna in te dienen bij uw verzekering.De verwijzing, het verzekeringspasje en legitimatie moeten worden meegenomen naar de eerste afspraak. Afspraken kunnen tot 24 uur van te voren worden afgezegd, zonder dat daar kosten aan verbonden zijn. Als de afspraak niet wordt nagekomen, of te laat wordt afgezegd, ontvangt u een rekening van het op dat moment geldende tarief. Deze rekening kan niet worden ingediend bij de verzekering.

Wilt u met ons aan de slag?

Maak een afspraak